กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพรชัย หันจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางอุมาพร คนซื่อ
ครู คศ.3
นางสาวชนิชานี พิลาทอง
ครู คศ.3
นางสาวชนิชานี พิลาทอง
ครู คศ.3
นางจิพิกา หริ่มเจริญ
ครู คศ.3
นางจิพิกา หริ่มเจริญ
ครู คศ.3
นางคำพู ศรีสุข
ครู คศ.3
นายชาติชาย สุขล้อม
ครู คศ.3
นางอารีย์ เกษชม
ครู คศ.2
นายปิยพจน์ ภูมิเขต
ครู คศ.2
นายปฏิพัทธิ์ ภูมิเขต
ครู คศ.2
นางสาวชลณัฏฐา กังสังข์
ครู คศ.1
นายสิทธินนท์ จิตรพวน
ครู คศ.1
นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ชมพู
ครู คศ.1
นายมานัส กงไกรลาศ
พนักงานราชการ

 542 จำนวนผู้เข้าชม