ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน

ร้อยละ

ชาย หญิง

รวม

ม.1

16

242 348 592 18.80

ม.2

16 264 323 587 18.71
ม.3 15 258 293 551

17.56

ม.4

13 183 306 489 15.58

ม.5

13

202 288 490

15.62

ม.6 12 148 283 431

13.73

รวม 85 1,297 1,847 3,138

100.00

ที่มา: งานสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสระแก้ว

 711 จำนวนผู้เข้าชม