ข้อมูลอาคารสถานที่

ชื่ออาคาร/สถานที่ อาคารหลังที่ 1 แบบ 212
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2509
งบประมาณ : งปม. 779,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : –
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีจำนวน  12 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้ทำการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : งปม. 2,194,500
ไฟล์ดาวน์โหลด : –
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีจำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : งปม.3,530,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : –
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีจำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดทำการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : งปม.4,310,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : –
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีจำนวน  12 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดทำการเีรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ อาคารเรียนหลังที่ 5 แบบ 324 ล/41
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543-2544
งบประมาณ : งปม.19,830,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : –
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีจำนวน 24 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : งปม.92,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : –
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์(สำนักผู้อำนวยการ)

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ หอประชุมใหญ่แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : งปม.1,995,000

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ อาคารอเนกประสงค์(โดมดอกแก้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552-2553
งบประมาณ : งปม.1,080,000

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ โรงอาหารแบบหอประชุม แบบ 101 ล./27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552-2553
งบประมาณ : งปม.10,294,000

 

ชื่ออาคาร/สถานที่ อาคารหอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : งบบริจาค 4,830,000

 284 จำนวนผู้เข้าชม