คณะกรรมการสถานศึกษา

 

นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา
ประธานกรรมการ
พระครูมุนินสิทธิ์ ฐาณรโต
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นางมลิวัลย์ ยอดยัง
กรรมการ
ผู้แทนครู
นางพัชรินทร์ เอี่ยมสะอาด
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวณัฐชนากานต์ อิทธิวงศ์ศุภกิจ
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายสุพงษ์ ช่างนับ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสงวน ภู่ผ่าน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
นางดารณี เทียมเพ็ชร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พันเอกชัยณรงค์ กาสี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจุมพล ดีทองสุข
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเฉลิมชัย บัตรมาก
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยงยุทธ ช่างฉาย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนสระแก้ว

 334 จำนวนผู้เข้าชม