คณะผู้บริหารโรงเรียนสระแก้ว

นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
นางทศพร โคกมะณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารบุคคล
099-7469442
นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารทั่วไป
085-9840056
นายชวนะชัย เพชรพิรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารวิชาการ
098-9093665