พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ

๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีคุณภาพ

๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะผลิตนวัตกรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม

ตามมาตรฐานบนพื้นฐานความพอเพียง

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

๖. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Goals)

๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามฐานสมรรถนะ

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพและ

มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีคุณภาพ

๓. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพตามสมรรถนะควบคู่กับ

การมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. มีเทคโนโลยี สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๕. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

๖. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ (Strategy)

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ

๒. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะและความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. จัดสภาพแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้