วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

 

             “รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งถึงเป้าหมาย”

               รวมใจเป็นหนึ่ง :  Unity       

               มุ่งถึงเป้าหมาย : Goal