วิสัยทัศน์/ ปรัชญา

โรงเรียนสระแก้ว  มุ่งพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานสากล  เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
บนวิถีพอเพียง  ร้อยเรียงสู่ความเป็นไทย  เคียงคู่สังคมภายในปี พ.ศ.๒๕๖๙


คำขวัญ

สุจริต  กตัญญู  รอบรู้วิชา  พัฒนาสังคม


ปรัชญา

ปญฺญา  นรานํ  รฺตนํ

ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของปวงชน


 383 จำนวนผู้เข้าชม