สมรรถนะหลัก (Core Competency)

 

             ๑. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย

             ๒. ความสามารถในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

             ๓. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 284 จำนวนผู้เข้าชม