หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรโรงเรียนสระแก้ว พุทธศักราช 2561

สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม และวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดไว้ว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” ส่วนหนึ่งที่สนองตอบวิสัยทัศน์ดังกล่าว สพฐ. จึงมีนโยบายยกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมาตรฐานสากล เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสระแก้ว ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้สถานศึกษานำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยึดหยุ่น เหมาะสมกับบริบท จุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีความยึดหยุ่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
โรงเรียนสระแก้ว เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม จึงจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ)

ห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่
1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2) โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (Top Star)
3) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Smart Room)
4) โครงการห้องเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
5) ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
6) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STEM)

ห้องเรียนปกติ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่
1) กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2) กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
3) กลุ่มการเรียนศิลปะ – การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4) กลุ่มการเรียนการอาชีพ (คหกรรม – เกษตร – อุตสาหกรรม – ธุรกิจ)

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่
1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2) โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (Top Star)
3) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EIS)
4) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
5)  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STEM)

ห้องเรียนปกติ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2) แผนการเรียนศ่ิลป์ – ภาษา
3) แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ

หลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
1. นวัตกรรมฯ หมายถึง นวัตกรรมการจัดการเกษตร
2. เตรียมวิศวะ  หมายถึง เตรียมพื้นฐานวิศวกรรม
3. การจัดการธุรกิจฯ หมายถึง การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
4. ธุรกิจอุสาหกรรมฯ หมายถึง ศิลป์ธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
5. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

27100250_1_20220926-162623