เจ้าหน้าที่ พสน.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนสระแก้ว

 

 

นายปิยพจน์ ภูมิเขต
หัวหน้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นายจักรพันธ์ พันธ์หินกอง
รองหัวหน้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นายตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์
รองหัวหน้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นายวุฒิ ภูมิเขต
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นายปฏิพัทธ์ ภูมิเขต
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นายสุรศักดิ์ บุตรแก้ว
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นายกรภัทร์ อาษากิจ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นายมานัส กงไกรลาศ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิวภรณ์ เศษยา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
นางสาวปัทมา ปัทธิสามะ
เลขานุการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

 480 จำนวนผู้เข้าชม