ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา


การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคลิก

 

ใส่ความเห็น