กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (19-24 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วันที่ 19-24 ธันวาคม พ.ศ.2565 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยการพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง และวัดมหาธาตุ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับความเป็นเมืองมรดกโลกของอยุธยา พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นได้
ตามนโยบายของโรงเรียนการไปทัศนศึกษาในแต่ละวันต้องมีครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นไปช่วยดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งทัศนศึกษาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 1,537 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น