ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2565 เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลฯ

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07.30 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2565 เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว

โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนากยเทศมตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาชนในจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตรฯ

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๔๐ รูป ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 664 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น