กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะสู่นวัตกรปี 1 (Innovation Camp #1) ห้องเรียนพิเศษสะเต็ม STEM

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ครู ในกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะสู่นวัตกรปี 1 (Innovation Camp #1) ห้องเรียนพิเศษสะเต็ม STEM ในวันที่ 5-6 มกราคม 2566

โดยการนำของนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรรถวิทย์ สุปัตติ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่วยข้องของโรงเรียนสระแก้ว ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และอพวช. จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น