ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่1/2566

วันศุกร์ที่6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ฆ้องคำ
นางสาวเช ตรีจักรสังข์ ครูโรงเรียนสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่1/2566

โดยมี นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สพม.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น