พิธีเปิดกิจกรรม Chinese New Year ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.09 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Chinese New Year ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสระแก้วเข้าร่วมพิธี โดยมีนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
คณะกรรมการการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย นางเขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประธานกรรมการ
นางนริยา บุญมณีสิรีกุล กรรมการและเลขานุการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี จึงนำมาสู่การจัดกิจกรรม Chinese New Year ในวันนี้
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของจีนและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันตรุษจีนและส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีความกล้าแสดงออกอีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถการใช้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม และใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 211 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น