วันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้คำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้คำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดร.สะท้าน วารี ผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว
รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1
คณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสพม.และสพป.สระแก้ว ในจังหวัดสระแก้วร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีคณะรองผู้อำนวยการและคณะครูเข้ารับรางวัลดังนี้ รางวัลพระพฤหัสบดี นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
รางวัลครูดีที่ศิษย์รัก นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์, นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง, นายวุฒิ ภูมิเขต, นางสาวสุกัญญา เพาะแป้น, นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา, นางสมทรัพย์ บุญแต่ง
รางวัลครูดีศรีสระแก้ว
นางทศพร โคกมะณี, นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง, นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์, นายชวนะชัย เพชรพิรุณ
นางบุณยดา สงวนวงษ์, นางสุพิศ พูลแสง, นางสาวชณิชานี พิลาทอง, นางสาวรุ่งอรุณ ชาลีพรมมา, นายปิยพจน์ ภูมิเขต, นางสาวชนิดาภา แกมจินดา, นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย, นางสาวรุ่งนภา ฟองสาย, นายปฏิพัทธ์ ภูมิเขต
นางสาวฐิณิชดา ช่างบุ, นางสาวมัณฑนา ภู่ทอง, นางสาวพิมพ์สุดา แย้มประโคน, นางเพลินพิศ สงไทย
นางสาวปัทมา ปัทธิสามะ, นางสาวกมลทิพย์ อุสารัมย์, นางสาวกานต์ธิดา อุณาพรหม, นางทิพวรรณ มั่งคั่ง

ใส่ความเห็น