ร่วมการแข่งขันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24-27 ม.ค. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดราชบุรี

เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเผยแพร่ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สาธารณะภายในงานมีการแข่งขันทักษะทางวิชการ ทักษะอาชีพ การประกวดร้องเพลง ดนตรี นาฎศิลป์ ของระดับชั้นประถมถึงชั้นมัธยมศึกษา

ให้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ การสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป ทางโรงเรียนสระแก้วขอขอบพระคุณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี ที่สนับสนุนที่พักให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ในครั้งนี้

 205 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น