การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ซึ่งโรงเรียนสระแก้วมีหน้าที่เป็นศูนย์สอบในครั้งนี้ ณ หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น