อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณอยุธยา พร้อมด้วยนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะปลายน้ำ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พงศธร ปาลี อาจารย์ชาญณรงค์ คำเพชร อาจารย์วรุฒม์ กิจเจริญ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาครูให้เป็นครูต้นแบบ รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และมีการถ่ายทำวีดีโอให้กับครูในโครงการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 2,021 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น