ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการและนางมลิวัลย์ ยอดยัง ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสระแก้ว คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.สระแก้ว

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 การดำเนินงานของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สพม.สระแก้ว เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบของ สทศ.โดยมีนายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสพม.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 1,198 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น