ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 10 จุดเน้น สพฐ. (QUICK POLICY)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 10 จุดเน้น สพฐ. (QUICK POLICY) ภายใต้สระแก้วโมเดล ปีงบประมาณ 2566 ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมกับประธานสหวิทยาเขตฯและศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน โดยมีดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สพม.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 6,166 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น