กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เข้าค่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสระแก้ว นำโดยนายพรชัย หันจันทร์ หัวหน้า/ผู้กำกับลูกเสือ ม.1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เข้าค่ายวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสระแก้ว นำโดยนายมงคล มลใสกุล หัวหน้า/ผู้กำกับลูกเสือ ม.2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าค่ายวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12. บ้านศาลาลำดวน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว นำโดยนายวัชระ ทองแก้ว ครูที่ปรึกษาลูกเสือ-เนตรนารี หัวหน้ากิจกรรมและผู้กำกับลูกเสือ ม.3

คณะครูของโรงเรียนสระแก้วเป็นผู้กำกับ และดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนสระแก้วขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา (กิจกรรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วันแรกของ ม.1 และม.3)

ขอขอบคุณภาพ @ปชส.รร.สระแก้ว / หลังเลนส์สระแก้ว / นักเรียน STEM

https://drive.google.com/drive/folders/1UwWUPTaQs8LyHgcLhPfGU53uxHsUHVzg?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1T8jYgChA3grhZPN4pO5awlyiEf_gLzdQ?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1-7mdu29u3o3qwikUdm3oXfM1HJoEqCQV?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1QF2eSFR1-KQ5XupTBkbJlKAfPf1PyjM_?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1Hca2_tKqx5bApqwLfsL5QsGyrA0tQU-7?usp=share_link

ใส่ความเห็น