ร่วมประชุมการติดตามการบริหารจัดการ จัดการศึกษา ของสนง.ตั้งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมการติดตามการบริหารจัดการ จัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว”
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายไพฑูรย์ จารุสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางสาวอังคนา จบศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. นางจตุพร เรียงความ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สพม.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 8,706 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น