ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว (คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม) นายคงทัศษณ์ คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม(ผู้ช่วยเลขานุการ ส.ก.ส.ท.สาขาจังหวัดสระแก้ว) ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

 6,732 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น