คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนสระแก้ว

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางทศพร โคกมะณี, นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง, นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้รับมอบหมายจาก นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ดำเนินการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนสระแก้ว

นำโดย นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร.ท. สุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวรัตนา อุกำแพง นิติกรชำนาญการ นางสาวปนิตา ศิริภัย เจ้าพนักงานการป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐพร พิทักษ์สงคราม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ นางสาวปิยะนันต์ เหนือเกาะหวาย นักวิชาการศึกษา

 6,959 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น