ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม 9 จุดเน้น สพฐ

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสระแก้วนำโดย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม 9 จุดเน้น สพฐ ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานสหวิทยาเขตฯ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน โดยนายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานกรรมการ
🧑‍🎓คณะครู ผู้รับผิดชอบ 9 จุดเน้น สพฐ 🧑‍🎓
✍️1. นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ชมภู จุดเน้นที่ 1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ
✍️2. นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ จุดเน้นที่ 2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
✍️3. นายณัฐพล งามหาร
จุดเน้นที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย
✍️4. นายอรรถวิทย์ สุปัตติ นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
จุดเน้นที่ 5 Active Learning
✍️5. นางมลิวัลย์ ยอดยัง
จุดเน้นที่ 6 พาน้องกลับมาเรียน
✍️6. นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ จุดเน้นที่ 7 โรงเรียนคุณภาพ
✍️7. นางสุพิศ พูลแสง
จุดเน้นที่ 8 Learning Loss
✍️8. นางสาวอ้อยทิพย์ ศรีใส จุดเน้นที่ 9 O-net
✍️9. นายจักรพันธ์ พันธ์หินกอง
จุดเน้นที่ 10 ความปลอดภัย
# ณ อาคารบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 6,880 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น