ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา08.30-12.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการประเมินโครงการนำโดย นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ประธานกรรมการการประเมินและศึกษานิเทศก์จาก สพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.สระแก้วโดยมีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมิน เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการให้คําปรึกษา พร้อมทั้งกําหนดแนวทางป้องกันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาระดับโรงเรียนและระดับชาติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีการศึกษาต่อไป ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 6,937 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น