ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเด็กไม่มีที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ฆ้องคำ หัวหน้างานจัดทำสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน โรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเด็กไม่มีที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล

ใส่ความเห็น