Active Learning คือรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนการเรียนแบบฯ

Active Learning คือรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนการเรียนแบบ “การท่อง” ให้เป็น “การทำ” และเปลี่ยน “การจำ” ให้เป็น “การเข้าใจ” เพื่อเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นนวัตกร ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps นโยบายโดยท่านรอง นรม. ดร. วิษณุ เครืองาม
วันนี้ ขยายผลแล้วใน 30 จังหวัด 90 กว่าโรงเรียนในภาคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก เราได้เห็นนวัตกรรมการเรียนรู้เกิดขึ้นมากมาย ทั้งสีผงย้อมโครโมโซมจากข้าวเหนียวดำ สมุนไพรไล่ยุง ฯลฯ ซึ่งหลายผลงานสามารถนำไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้อีกมาก ได้เห็นศักยภาพในตัวของน้อง ๆ น่าภูมิใจจริง ๆ ค่ะ
โดยภายในปี 2566 นี้ เราจะเร่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบประจำจังหวัดให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ เป็นรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป
สื่อชิ้นนี้ผลิตโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง บ้านเลขที่ 511 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวนผลิต 1 โพสต์ ตามวันเวลาที่ปรากฎ
ขอขอบคุณภาพ:ปชส.รร.สระแก้ว

 3,900 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น