โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ On-Site

วันอังคารที่2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ On-Site โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีนายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร ให้เกียรติเป็นประธานการอบรม และนางสาวพรเพ็ญ ทองสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานคณะกรรมการการกำกับติดตาม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูอนามัยในสังกัด สพม.จบตร สพม.ปราจีน นครนายก สพม.สระแก้ว จำนวน 99 คน นางสราลี ดุภะสกุล ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยจากโรงเรียนสระแก้วเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองจันบุรี จังหวัดจันทบุรี

 2,519 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น