กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นำทีมบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.

โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว กกต.จังหวัดสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยามาร่วมกิจกรรมอีกด้วย ระยะทางการเดินรณรงค์จากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ผ่านตลาดสระแก้ว โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้ออกไปใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอขอบคุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมครั้งนี้ คือ คุณครูณัฐพล งามหาร และคณะครูที่เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนสระแก้ว ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ใส่ความเห็น