รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติ ผอ.ดีเด่นฯ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางสาวดลนภา รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ดร.อำพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ พร้อมมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,100 คน กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การเสวนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ การบรรยายเรื่องการศึกษาและการยกระดับอาชีพสู่การมีงานทำ , การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพ การเสวนาบทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในพื้นที่จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เรียนเพื่อเรียนหรือเรียนเพื่อทำงาน ทิศทางการศึกษาสู่อนาคตประเทศไทย Starting to Learn or Study’ to Work Educational Pavement to Thai Future ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

ใส่ความเห็น