ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น