ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุชาดา ทองแก้ว หัวหน้างานวิชาการ นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย ครูโรงเรียนสระแก้ว และ ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสระแก้ว

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Development Evaluation) คณะวิทยาการจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Core Team/Fa, NOTE)

ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ๑๑ จุด ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จังหวัดสระแก้ว จัดประชุม ที่โรงแรมจันทรา จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น