ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามนโยบายของ สพฐ. ในด้านโอกาสทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวยุวณี มาลัยรักษ์ นางสาวปาริษา นาคะ ครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงมณฑิชา วัยวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘

ตามนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐ เปอร์เซ็น น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ”
ทั้งนี้โรงเรียนสระแก้วได้มีการจัดคณะครูที่ปรึกษาประจำห้อง ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนทุกหลัง

โดยใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนและวันหยุดราชการ ไปรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ถูกทาง และเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. ในด้านโอกาสทางการศึกษา ป้องกันเด็กยากจนออกนอกระบบการศึกษา

 

ใส่ความเห็น