อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Education จากแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น” ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวศวรรณ หันจันทร์ ครูผู้รับผิดชอบห้องเรียน MEP และคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Education จากแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น” ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๔จำนวน ๒๙ คน

โดยมีนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วพร้อมทั้งนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธิเปิดการอบรม
ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร นายศุภชัย บุญสุข และคณะ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่ให้ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถาน ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น