เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โดยมีข้าราชการครูเข้าร่วมประเมินจำนวน 6 ท่าน คือ
1. นส.ศศิกาญจน์ กิ่งวงศา
2. นส.มณีรัตน์ เชื้อตาหมื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวสุภาวรรณ โคตรศิริ
4. นางสาวบัณฑิตา พงค์สวัสดิ์
นายธรรมนูญ ทององค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
5. นายณัฐวุฒิ พวงทอง
6. นายทักษิณ เพ็ชรรักษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น