ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น