ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกิจกรรมที่ ๒ สร้างต้นแบบ “นักเรียนจิตดี” นำร่อง จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันการฆ่าตัวตาย และช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดทำร้ายตนเอง เขตสุขภาพที่ ๖ กิจกรรมที่ ๒ สร้างต้นแบบ “นักเรียนจิตดี” นำร่อง จังหวัดสระแก้ว

โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ แกนนำนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว จำนวน ๔๗ คน

นำโดยนางสราลี ดุภะสกุล ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนสระแก้ว คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น