ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้น้อมนำความสำเร็จของ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกันจัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้การดำเนินงานจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งมีลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สังกัด สพม.สระแก้ว สพป.สระแก้วเขต๑ เขต๒ อบท.สระแก้ว ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น