การรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสระแก้ว

นำโดยนางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ดำเนินการรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับเพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบการปฏิบัติงาน

ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ประธานกรรมการ
๒. นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนทำาเกษมพิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นายภัทรพงศ์ ถาวรพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ
กรรมการ
๔. นางอารมณ์ พรหมดี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ
กรรมการ

๕. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุล ครูโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางภัทรนิดา แสงรัตน์ ครูโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
กรรมการ
๗. นางสาวนพเกล้า ถาวรสารี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
กรรมการ
๘. นางสาวสุกัญญา เกษศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
กรรมการ
๙. นางสาววนิดา ทัศนชัยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องชอบชื่นชม ห้องสมุดโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น