การแข่งขันอีสปอร์ต (eSports) ภายใต้ชื่องาน “SK ROV TOURNAMENT 2023”

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ต (eSports) ภายใต้ชื่องาน “SK ROV TOURNAMENT 2023” พร้อมทั้ง นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้กีฬาอีสปอร์ต(eSports) เป็นเกมกีฬาที่กําลังเป็นที่นิยมทั่วโลก มีtournament

การแข่งขันในระดับประเทศ และระดับโลก และมีหลายภาคส่วนที่สนับสนุนให้กีฬาอีสปอร์ตถูกยกขึ้นเป็นกีฬาสากล เป็นกีฬาที่สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ คณะกรรมการผู้จัดงานที่จะนําเสนอการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ สร้างเวทีให้นักเรียนโรงเรียนสระแก้วได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ตัวเองชอบ และการรวมพลังทํางานเป็นทีมของนักกีฬา

คณะกรรมการผู้จัดงานครั้งนี้นำโดยนางสาวกมลรัตน์ มีผดุง หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะครูผู้สอน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสระแก้ว ณ อาคารเฉลิมราช รัชกาลที่ ๑๐ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น