พิธีเปิดกิจกรรม การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยฯ

ันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิทยากร คือ นายเลอศักดิ์ สถิตย์พรหม และนางสาวมาตา สัตยธาดากูล วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

โดยมีนางสาวศวรรณ หันจันทร์ Mr.Shabby และ Miss.Sophie ครูผู้รับผิดชอบห้องเรียน MEP ดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน MEP โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น