โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิด โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กล่าวรายงานโดย พญ.วริษา จตุรวัฒนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช
คณะกรรมการผู้จัดการประชุมนำโดย นางอุมาพร สุพรรณอ่วม หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

คณะครูงานแนะแนวโรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จุดประสงค์การจัดโครงการเพื่องานพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชน โดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาระบบ ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น