การสอบนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนชั้นม.๖/๑๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดการสอบนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนชั้นม.๖/๑๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โดยการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพกิจกรรมการสอบนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญและเป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีในอนาคตคณะกรรมการผู้จัดงานครั้งนี้นำโดยนายนิรุตติ์ วงคำชัย หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ SMTE คณะครูผู้สอน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระแก้ว
ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น