สนามสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ปี 2566 ภาค ค (ณ โรงเรียนสระแก้ว สังกัด สพม.สระแก้ว)

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ค โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๖ ภาค ค

พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และคณะกรรมการทุกฝ่าย ดำเนินการสอบแข่งขัน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด พร้อมทั้งให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ค โรงเรียนสระแก้ว โดยกำชับให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นเจ้าภาพดำเนินการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น