กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสระแก้ว

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2566ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โดมดอกแก้ว โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และสำนักปฏิบัติธรรมวัดสระแก้ว – ป่าลัดกะสัง หมู่ 2 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อแสดงศักยภาพทางด้านสังคมให้กับนักเรียนพลังเครือข่ายดอกแก้วคุณธรรมและนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.
Please make sure that you didn't enabled option: Images of the Current Gallery. Option should have Show value to show images.

ใส่ความเห็น