ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ศูนย์ STEM EDUCATION

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และคณะครูผู้รับผิดชอบห้องเรียน STEM EDUCATION คณะครูฝ่ายวิชาการ เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

โดยมีนางวรรณภา สมจิตต์ ,นายจิรศักดิ์ สมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม และคณะครู ศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนสระแก้วได้นำเสนอ เกี่ยวกับด้านหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ STEM ณ อาคาร ๖ Innovation Zone โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.
Please make sure that you didn't enabled option: Images of the Current Gallery. Option should have Show value to show images.

ใส่ความเห็น